ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုုိယ္က်င့္တရား ပညာ


ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ ႏွစ္သား အရြယ္က ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ အိမ္က စာအုုပ္စင္မွာ ကပ္ထားေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုုရားၾကီးပံုုကိုု ေသခ်ာ ၾကည္႔ျဖစ္သည္။ ပံုုေအာက္ေျခတြင္ ေရးထားေသာ စာကိုု စိတ္၀င္စားမိသည္။ “မိမိကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္သည္” ဆိုုေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုုရားၾကီး၏ ဆံုုးမစာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ရြယ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ စဥး္စားမိခဲ့သည္။ လူၾကီးေတြက ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ လူငယ္ေတြကိုု ဆံုုးမေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္၏ ဆံုုးမစကား အရာ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမဖိုု႔ အားေပးသည္ သူတပါးဆံုုးမတာကိုု ခံယူစရာ မလိုုဟုု လြယ္လြယ္ ကေလးအေတြး ေတြးမိသည္။

 

ကၽြန္ေတာ့္အေဖရံုုးက ျပန္လာေတာ့ ထံုုးစံအတိုုင္း စကားေျပာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုုိက္သည္က “ေဖေဖ ဒီေန႔ကေနစျပီး သားကိုု ဆံုုးမစရာ မလိုုေတာ့ဘူး၊ သားလည္း သားကိုုသား ဆံုုးမမယ္။ ေဖေဖလည္း ေဖေဖ့ကိုု ေဖေဖ ဆံုုးမပါ”။ အေဖက ဘာ့ေၾကာင့္လည္း သားရဲ ႔လိုု႔ ေမးေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္က စာအုုပ္စင္က မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုုရားၾကီးပံုုေအာက္ေျခက စာကိုု လက္ညွိဳးထုုိးျပလိုုက္တာေပါ့။

 

အေဖက ခဏေလး စဥ္းစားလိုုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ေျပာတာက သား ေန႔တိုုင္းရြတ္တဲ့ မဂၤလာ့သုုတ္ထဲမွာ “အတၱသမၼာမဏီဓိ” မိမိ ကိုုယ္ကိုု ေကာင္းစြာ ထားျခင္း မဂၤလာတရားေတာ္ဆုုိတာရွိသည္။ မိမိကိုယ္ကိုု ေကာင္းစြာ ဆံုုးမတတ္ျခင္းဟုု ဆိုုႏိုုင္သည္။ ကိုုယ့္ထက္ အသက္ၾကီးသူ၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသူ၊ ပညာတတ္သူတိုု႔ရဲ ႔ ဆံုုးမစကားကိုု နားေထာင္ျပီး ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမႏိုုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း သားသမီးကိုု ဆံုုးမရမည္႔ တာ၀န္ရွိတယ္လိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမရေၾကာင္းေျပာသည္။ သားသမီးမ်ားကလည္း မိဘရဲ ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လမ္းညႊန္စကား ဆံုုးမမႈကိုု လိုုက္နာက်င့္သံုုးရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္လိုု႔ ကိုု္ယ့္ကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ သေဘာေပါက္သလိုုလိုု ရွိခဲ့သည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း လူၾကီးမ်ား စကားေျပာလွ်င္ နားေထာင္ေပးတတ္ေသာ အတတ္ပညာတစ္ခုု ရွိခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္သည္ကိုု လက္ခံထားသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ စာအုုပ္ေတြ ဖတ္သည္။ အေဖက တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုု စာအုုပ္အမ်ားၾကီး ဖတ္ျဖစ္ေစသည္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုုေတာ့ အိမ္မွာ စာအုုပ္ကိုု မျမင္ႏိုုင္ေသာ ေနရာ မရွိျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။

 

စာတစ္အုုပ္တြင္ေရးထားသည္။ ကိုုယ္က်င့္တရား ပညာ(ethic)ဆိုုသည္မွာ လူတိုု႔ရဲ ႔ အျပဳအမူကိုု ႏႈန္းစံခ်မွတ္ တန္ဖိုုးျဖတ္ ေလ့လာသည္႔ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ကုုိယ္က်င့္တရား ျပႆနာရပ္မ်ားကိုု ေလ့လာသည္႔ ပညာရပ္ဟုုလည္း ဆိုုပါသည္။ လုုပ္သင့္သည္ကိုု ေလ့လာသည္႔ ဘာသာရပ္(a study of ought)ဟုုလည္း ဆိုုၾကသည္။

 

ကိုယ္က်င့္တရား ပညာရပ္သည္ ကိုယ္က်င့္တရားကိုုေလ့လာျခင္း၊ လူတိုု႔ရဲ ႔ အျပဳအမူ အေနအထိုုင္ အေျပာအဆိုု လုုပ္ပံုုကိုုင္ပံုုကိုု ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုႏိုုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ တစ္ေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုုယ္တိုုင္ လူ႔ေလာကၾကီးထဲတြင္ ျပဳမူေနထိုုင္ ေျပာဆိုု လုုပ္ကိုုင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုုယ္ပိုုင္ ကုုိယ္က်င့္တရား ရွိသည္။ ေကာင္းတာမ်ားလည္း ရွိသည္၊ ဆိုုးတာ အခ်ိဳ ႔ ရွိခဲ့မည္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မိမိကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမတတ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမသည္။

 

ေက်ာင္းသား ဘ၀ ျဖတ္သန္းစဥ္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကိုုယ္က်င့္တရားရွိသည္။ အလုုပ္ခြင္ထဲေရာက္ေတာ့ အလုုပ္ခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကိုုယ္က်င့္တရားရွိသည္။ မိမိ ကိုုယ္က်င့္တရားစံကိုု တိုုင္းတာရာတြင္ စနစ္က်ေသာ စံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု အေျချပဳျပီး တိုုင္းတာႏိုုင္သည္။ ထိုုစံဆိုုသည္မ်ားကိုု မသိလ်င္ မိမိ၏ ကိုုယ္က်င့္တရားကိုု တန္ဖိုုးသက္မွတ္လိုု႔ ရႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။

 

စာအုုပ္တစ္အုုပ္ထဲတြင္ ဂ်ာမန္ ဒႆနပညာရွင္ ကန္႔က ဆင္ျခင္တံုုတရား အေျခခံေသာ တာ၀န္သိစိတ္ သည္ ကုုိယ္က်င့္တရားႏႈန္းစံတစ္ခုု အျဖစ္ ယူဆထားသည္။ လူသားမ်ားအေပၚ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းထားျခင္းသည္ တာ၀န္သိစိတ္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုု ဆိုုသည္။ လူသားဆိုေသာ ဆိုုလိုုရင္းတြင္ မိမိကိုုယ္တိုုင္လည္း ပါ၀င္သည္ဟုု ကၽြန္ေတာ္က ခံယူသည္။ မိမိကိုုယ္ကိုု တာ၀န္သိစိတ္ရွိရမည္၊ ထုုိ႔အတူ သူတပါးအေပၚကိုုလည္း တာ၀န္သိစိတ္ရွိရမည္။ မိမိကိုုယ္ကိုုလည္း စိတ္ေစတနာေကာင္းထားျပီး သူတပါးကိုုလည္း စိတ္ေစတနာေကာင္းထားရမည္။

 

ကိုုယ္က်င့္တရားသည္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း၏ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က အလုုပ္လုုပ္ေနသူျဖစ္လိုု႔ အလုုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားမိသည္။ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုုတြင္ အလုုပ္လုုပ္လွ်င္ ကိုုယ္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေနရာတစ္ခုုရွိမည္။ မိမိေနရာကိုု မိမိ တာ၀န္သိစိတ္ရွိရမည္၊ ထိုု႔အတူ အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအေပၚလည္း တာ၀န္သိစိတ္ရွိရမည္။ စိတ္ေစတနာေကာင္းထားရမည္။ သိုု႔ေသာ္ ႏႈန္းစံကိုု မွီေသာ တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္ စိတ္ေစတနာျဖစ္ရမည္။ သိုု႔မဟုုတ္ပါက ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ႏွစ္သားက လြယ္လြယ္ေတြးေသာ ကေလးအေတြးလိုု မျပည္႔၀ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမရန္ ၾကိဳးစားသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္မည္။

 

မိမိကိုုယ္ကိုု ဆံုုးမျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္။ ဒီဆံုုးမစကားသည္ ဆင္ျခင္တံုုတရားမရွိသူအတြက္ ဆင္ျခင္ေပးစရာ စကားတစ္ခုုျဖစ္ႏိုုင္ျပီး၊ မိမိကိုုယ္ကိုု လိမ္လည္ဖုုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုုင္သည္။ မိမိကိုုယ္ကိုု ဆင္ျခင္တံုုတရားျဖင့္ ဆံုုးမတတ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။

 

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုုၾကည္စိတ္ခ်မႈ(Trust)သည္ ကိုုယ္က်င့္တရားဆိုုင္ရာ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္ ဟုုဆိုုသည္။ လူမႈအရင္းအႏွီး(Social capital)ကိုု ျမင့္မားေစသည္။ ကိုုယ္က်င့္တရားသည္ လူ႔စြမ္းအားျဖစ္ျပီး လူမႈအရင္းအႏွီးျဖစ္သည္။ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုု ျဖစ္ေစသည္။

 

နည္းစနစ္က်ေလ့လာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ကိုု ျဖစ္ေစသည္။ စံသက္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္းသည္ လမ္းမွားကိုု ေရာက္ေစႏိုုင္သည္။ တုုိးတက္မႈကိုု ဆုုတ္ယုုတ္ေစသည္။ မိမိ ကိုုယ္က်င့္တရားကိုု တိုုင္းတာတတ္ျပီး မိမိကိုု္ယ္ကိုု ဆံုုးမတတ္ဖိုု႔ ထိုုစံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေလ့လာရမည္။ သိုု႔မွသာ မိမိကိုုယ္ကိုုဆံုုးမျခင္းသည္ မွန္ကန္ျပီး ဆင္ျခင္တံုုတရားရွိေသာ ဆံုုးမျခင္းျဖစ္ျပီး မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေပမည္။

 

ေကာင္းျမတ္ထြန္း

 

(မွီျငမ္း။ ။ ကိုုယ့္ဆီကိုု ေရးတဲ့စာႏွင့္ ဒႆနစာစုုမ်ား၊ ဆန္းထြန္းေသာင္၊ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ။ ကိုုယ္က်င့္တရား ပညာႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ၊ Bi-Weekly Eleven Dec 19, 2008)

 

ကၽြန္ေတာ့္ အေဖေရးေသာ ေဆာင္းပါးကိုု ဖတ္ရႈျပီး ျပန္လည္ ခံစား ေရးသားသည္။

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: