၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၁)


ကၽြန္ေတာ္မွာ လုုပ္ငန္းခြင္အေတြ ႔အၾကံဳေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာမဟုုတ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိသေလာက္ မွတ္သားေလ့လာ ထားသေလာက္ကိုု ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးျပီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား တက္သစ္စ ပညာရွင္မ်ား ပိုုမိုုဖြံ ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေစလိုုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္းကိုု ေရးသားျပဳစုုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုုပ္မ်ားသာ လုုပ္ကိုုင္ေနတာမ်ားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားမႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေပးေစလိုုပါသည္။ ယခုုက်မ္းကိုု ဖတ္ရႈရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းနဲ႔အမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္တယ္ ဆိုုလွ်င္ပဲ ေက်နပ္ပါသည္။

================================

၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း (၁) –

အစီရင္ခံျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

================================

၀န္ထမ္းသစ္ျဖစ္လာျပီဆိုုရင္ ပထမဆံုုးသိထားသင့္၊ လိုုက္နာရမယ့္ အခ်က္သံုုးခ်က္က ဂ်ပန္လိုုဆိုုရင္ ဟိုုးရန္းဆိုုး(報連相)လိုု႔ေခၚတဲ့ အခ်က္သံုုးခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္း အခ်က္သံုုးခ်က္ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။

(၁) အစီရင္ခံျခင္း

(၂) အေၾကာင္းၾကားျခင္း

(၃) တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

မည္သည္႔အလုုပ္မဆိုု အဖြဲ ႔အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ ႔ျဖင့္လုုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုုပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းသစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀န္းထမ္းေဟာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္အထက္ပါ အခ်က္သံုုးခ်က္ကိုု ထာ၀စဥ္လုုိက္နာက်င့္သံုုး လုုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုု အနည္းငယ္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပပါမည္။

(၁) အစီရင္ခံျခင္း

မိမိလုုပ္ေဆာင္ေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု အထက္လူၾကီး သိုု႔မဟုုတ္ မိမိႏွင့္ အတူတူလုုပ္ကိုုင္ေနေသာ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားကိုု ၄င္းတိုု႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းကိုု အစီရင္ခံျခင္းဟုု ေခၚသည္။ အစီရင္ခံျခင္းတြင္ ႏွစ္မ်ိ ဳးရွိေပသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသား အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံျခင္းသည္ မိမိလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု အခ်ိန္တိုုအတြင္း တစ္ဖက္လူ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္း၊ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္သည္႔အတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲမႈကိုု ၾကံဳေတြ႔ တတ္ေပသည္။ ဆိုုလိုုရင္းကိုု သေဘာေပါက္ရန္၊ လိုုအပ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာ အဓိကအခ်က္ကိုု ေပၚလြင္ေစရန္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေပသည္။ သိုု႔မွသာ မိမိအစီရင္ခံေသာအခ်က္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳခံရေပမည္။ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံရာတြင္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုုကဲ့သိုု႔ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိမည္ကိုု သိရွိသေဘာေပါက္ျပီး၊ မိမိ၏ အစီရင္ခံျခင္း စြမ္းရည္ကိုု တိုုးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားရေပမည္။ အေရးၾကီးဆံုုးမွာ အစီရင္ခံရန္ မေမ့ဖိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ အစီရင္ခံသင့္သည္႔အခ်ိန္တြင္ အစီရင္ခံသင့္ေပသည္။

(၂) အေၾကာင္းၾကားျခင္း

မိမိလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုုပ္၏ အေျခအေနသည္ မည္သိုု႔ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္၊ မည္သိုု႔ေသာ အခက္အခဲရွိသည္၊ စသည္တိုု႔ကိုု အေၾကာင္းၾကားရန္မွာ အေရးၾကီးေပသည္။ မိမိ အထက္လူၾကီး၊ ျပီးေတာ့ မိမိႏွင့္ အတူလုုပ္ကိုုင္ေနေသာ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားကိုု မိမိအလုုပ္ အေျခအေနကိုု နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အေၾကာင္းၾကားဖုုိ႔လိုုေပမည္။ မည္သိုု႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးကိုု ၾကံဳေတြ႔ပါေစ၊ ပထမဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အေၾကာင္းၾကားရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား အေနျဖင့္ မွားယြင္းတတ္သည္မွာ၊ မိမိအလုုပ္တြင္ အခက္အခဲ ဒုုကၡတစ္ခုု ၾကံဳေတြ ႔လာပါက မည္သူ႔ကိုုမွ် အေၾကာင္းမၾကားပဲ မိမိကိုုယ္တိုုင္ တစ္ကိုုယ္တည္း ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သိုု႔ေသာ အလုုပ္မဆိုု အသင္းအဖြဲ ႔၊ အဖြဲ ႔အစည္းျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲ၊ အေျခအေနကိုု မိမိပတ္၀န္းက်င္ (အထက္လူၾကီး)မွ သိရွိရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ သိုု႔မွသာ မိမိထက္ အေတြ ႔အၾကံဳပိုုမိုု ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမွ အၾကံဥာဏ္ကိုု ရယူကာ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုုင္ေပမည္။ အေရးအၾကီးဆံုုးမွာ အေၾကာင္းၾကားဖုုိ႔ မေမ႔ဖုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အေၾကာင္းၾကားရန္လိုုေပသည္။

(၃) တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

မိမိလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုုပ္ကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း၊ သံသယရွိေသာ အခ်က္၊ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ရေပမည္။ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိအထက္လူၾကီးကိုုမွမဟုုတ္ပါ၊ မိမိႏွင့္ အတူတူလုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရေပမည္။

မည္သိုု႔ေသာ အလုုပ္မဆိုု အသင္းအဖြဲ ႔၊ အဖြဲ ႔အစည္းျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲ၊ အေျခအေနကိုု မိမိပတ္၀န္းက်င္ (အထက္လူၾကီး)မွ အကူအညီရရွိႏိုုင္ရန္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရေပမည္။ ၀န္ထမ္းသစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေတြ ႔အၾကံဳရွိ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုုပ္လုုပ္ရာတြင္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေပသည္။ မိမိတစ္ဦး ဦေႏွာက္ထဲနဲ႔ အလုုပ္လုုပ္တာမဟုုတ္ပဲ၊ အသင္းအဖြဲ ႔ အနည္းဆံုုး ႏွစ္ေယာက္အားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အမွားနည္းေသာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုကိုု ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေပမည္။ အေရးအၾကီးဆံုုးမွာ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ မေမ့ဖုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဖက္လူရဲ ႔အခ်ိန္ကိုု တန္ဖိုုးထားျပီး တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္လည္း လိုုအပ္ေပသည္။

အထက္တြင္ေရးသားခဲ့ေသာ အခ်က္သံုုးခ်က္သည္ လုုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေတာ့မည္႔ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားသာမက၊ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ လိုုက္နာက်င့္သံုုးရမည္႔ အေျခခံ ၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းခြင္ဆိုုသည္မွာ လူအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုုပင္ျဖစ္ျပီး၊ လူလူျခင္း ေျပာဆိုုဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ လည္ပတ္ေနေပသည္။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္မႈသည္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးျပီး၊ လုုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ လူ႔ဘ၀ ပညာရွင္ဘ၀ ေအာင္ျမင္တိုုးတက္ရန္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀န္ထမ္းသစ္မ်ားသည္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျဖင့္ ေရွ ႔ဆက္သြားမည္႔ စိတ္ႏွလံုုးကိုု သြင္းကာ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ (၁) အစီရင္ခံျခင္း (၂) အေၾကာင္းၾကားျခင္း (၃) တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္သြားရေပမည္။ သိုု႔မွသာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ်ာက္လွမ္းႏိုုင္ေပမည္ ျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း

Kaung Myat Tun, 2013 Mar 12

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: