ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ ျပႆနာအခ်ိဳ ႔


ဖြင့္ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုု ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ လာေရာက္ေနၾကပါသည္။ အနာဂတ္မွာ ေတာက္ပလာေတာ့မည္႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု စိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ထိုုအထဲတြင္ Non-Public Stock ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ  ျပႆနာသည္လည္း တစ္ခုုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

 

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကိုု လွည္႔လည္ပိုု႔ေဆာင္ေပးေသာ အက်ိဳးေဆာင္ လုုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုုပ္ကိုုင္ေနသည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသလိုု မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

 

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ မေရႊ ႔ေျပာင္းႏိုုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ Seminarမ်ားက်င္းပျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံအေၾကာင္းကိုု မိတ္ဆက္ေပးေသာ ပြဲမ်ားတြင္ လူေပါင္းရာခ်ီျပီး တက္ေရာက္နားေထာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုုသိုု႔ေသာ ပြဲမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအပါအ၀င္ အာရွ စေတာ့ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆိုုသူ၏ စကားကိုု နားေယာင္ကာ ထိုုသူက ျပဳလုုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံေလ့လာေရးခရီးကိုု ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ၂၀ ဦးနီးပါးက ၃ညအိပ္၄ရက္ခရီး လုုိက္ပါၾကည္႔ရႈၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ထိုုလိုုက္ပါလာသူမ်ားကိုု အနာဂတ္တြင္ ရရွိလာမည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ထည္႔သြင္းႏိုုင္ရန္ဟုုဆိုုကာ ျမန္မာႏိုုင္ငံဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ခိုုင္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ နာမည္ၾကီးေနေသာ စက္ရံုုမ်ားကိုု လိုုက္ျပျပီး ေနာက္ဆံုုးေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဖြင့္ျဖိဳးတိုုးတက္လာမည္႔ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ ပါ၀င္ႏိုုင္ရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုု အစည္အေ၀းခန္းထဲတြင္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုုအခ်ိန္တြင္ လွည္႔လည္ၾကည္႔ရႈလာေသာ ဂ်ပန္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ လက္မွတ္ထိုုးရန္ ျငင္းဆန္မည္႔သူပင္မရွိပဲ၊ တ၀က္ေက်ာ္သည္ ထိုု အစည္းအေ၀းခန္းထဲတြင္ပင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဂ်ပန္ျပန္ေရာက္ျပီး လက္မွတ္ထိုုးသည္႔သူမ်ား ေငြလႊဲေသာအခါ သတိထားမိလိုုက္ၾကသည္က ေငြလႊဲလုုိက္ရသည္႔ ဘဏ္အေကာင့္သည္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံဘဏ္အေကာင့္ ျပီးေတာ့ ဘဏ္အေကာင့္အမည္က လုုပ္ငန္းနာမည္မဟုုတ္ပဲ လူနာမည္ျဖစ္ေနသည္။ အာရွစေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆိုုသူကိုု စံုုစမ္းေမးျမန္းသည္႔အခါတြင္ ယံုုၾကည္ေပးပါ၊ ရွင္းျပဖုုိ႔ အခ်ိန္ေပးပါဟုုဆိုုကာ စာခ်ဳပ္ကိုု ဖ်က္သိမ္းဖိုု႔ေျပာျပီးကတည္းက အဆက္အသြယ္မရေတာ့ဟုု ေျပာပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္(Public Stock)သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး ထိုုအခ်ိန္အထိ ၄င္းတိုု႔ေပးပိုု႔ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းမရသည္သာမက အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသြားသေလာ မသိရပါဟုု ေျပာပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအားလံုုးသည္ ဂ်ပန္စာျဖင့္ေရးထားသည္ကိုု ေတြ ႔ရွိရျပီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ ႔ တရား၀င္ ရံုုးသံုုးဘာသာစကားသည္ ျမန္မာစာ ျဖစ္သည္႔အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာစာ ျဖင့္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာ ဘာသာျပန္ ပူးတြဲပါ၀င္မွသာလွ်င္ တရား၀င္ျဖစ္ပါသည္ဟုု ျမန္မာပညာရွင္တစ္ဦးက ဆုုိပါသည္။

 

ထုုိ႔ကဲ့သိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပတ္သက္ျပီး လိမ္ညာမႈမ်ားရွိေနသည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ေလာကတြင္ အထူးဂရုုစိုုက္မႈမ်ား လိုုအပ္ေနေၾကာင္း Sankei Bizကေရးသား ေဖာ္ျပသြားပါသည္။

 

ယခုုကဲ့သိုု ႔ေသာ မေကာင္းေသာ အၾကံအစည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဖြင့္ျဖိဳးမႈ အလားအလာကိုု မေကာင္းေသာ အသံုုးခ်မႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္မည္႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိသည္ကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ လုုပ္သားမ်ား၊ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိထားျပီး ကိုုယ္တိုုင္ ပါ၀င္ မပတ္သက္မိေစဖိုု႔ အထူးသတိျပဳႏိုုင္ၾကပါေစရန္ ေရးသား တင္ျပလိုုက္ပါသည္။

 

ေရးသားသူ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း

 

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130715/mcb1307150500000-n2.htm

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: