၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၂)


ကၽြန္ေတာ္မွာ လုုပ္ငန္းခြင္အေတြ ႔အၾကံဳေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာမဟုုတ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိသေလာက္ မွတ္သားေလ့လာ ထားသေလာက္ကိုု ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးျပီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား တက္သစ္စ ပညာရွင္မ်ား ပိုုမိုုဖြံ ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေစလိုုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္းကိုု ေရးသားျပဳစုုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုုပ္မ်ားသာ လုုပ္ကိုုင္ေနတာမ်ားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားမႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေပးေစလိုုပါသည္။ ယခုုက်မ္းကိုု ဖတ္ရႈရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းနဲ႔အမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္တယ္ ဆိုုလွ်င္ပဲ ေက်နပ္ပါသည္။

 

========================

၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၂)

မည္သည္႔အလုုပ္ကိုုမဆိုု ၁၀၀% အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ပါ။

ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္ကိုု ၁၀၀%ျပီးေျမာက္ေအာင္ မလုုပ္ႏိုုင္သူသည္ ၾကီးမားေသာ အလုုပ္ကိုု ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။

========================

 

လုုပ္ငန္းခြင္ထဲသိုု႔ ေရာက္လာျပီဆိုုလွ်င္ အမ်ိ ဳးအစား စံုုလင္လွပါေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ၾကရေပသည္။ အလုုပ္ၾကီး အကိုုင္ၾကီးကိုု လုုပ္ရတဲ့အခါရွိသလိုု ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္ကိုု လုုပ္ရေသာ အခါမ်ိ ဳးလည္း ရွိေပမည္။ ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္ မျဖစ္စေလာက္အလုုပ္ ကိုု ျဖစ္သလိုုမလုုပ္ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္ကိုု ၁၀၀% ျပီးျပည္႔စံုုေအာင္ အေကာင္းဆံုုး မလုုပ္ႏိုုင္သူသည္ အလုုပ္ၾကီး အကိုုင္ၾကီးကိုု လုုပ္ကိုုင္ႏီုုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ႏိုုင္ရန္ အလြန္ပင္ အလားအလာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

မည္သိုု႔ေသာ အလုုပ္မ်ိ ဳးကိုု မဆိုု မိမိ၏ စိတ္ေစတနာ၊ စြမ္းရည္ကိုု ၁၀၀% အသံုုးခ်ျပီး အေကာင္းဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေပသည္။ အလုုပ္ခြင္ထဲသိုု႔ စတင္၀င္ေရာက္လာေသာ သင့္ကိုု ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တာ၀န္ၾကီးေသာ အလုုပ္ၾကီး အကိုုင္ၾကီးကိုု တာ၀န္ေပးအပ္မည္ မဟုုတ္ေပ။ ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္၊ တာ၀န္ ေပါ့ပါးပါေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု ဦးစြာပထမ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ ေပးအပ္လာေသာ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ကိုု ေသးငယ္ျပီး မျဖစ္စေလာက္အလုုပ္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အလုုပ္ကိုု မိမိက မည္ကဲ့သိုု႔ အေကာင္းမြန္ဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေၾကာင္းကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျပသရန္မွာ မိမိတာ၀န္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုုရာတြင္ မိမိက အေကာင္းဆံုုးဟုု သက္မွတ္ထားသည္အထိပင္မဟုုတ္ပါပဲ၊ စံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေသးငယ္ေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု ပင္ စံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၁၀၀% ျပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သူသာလွ်င္ ၾကီးမားေသာ အလုုပ္မ်ားကိုု စံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၁၀၀% ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သူ ၀န္ထမ္းေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။

 

 

ေရးသားသူ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း

Kaung Myat Tun, 2013 Mar 13

 

========================

၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၁)

https://www.facebook.com/notes/%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%81/494447030590906

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: