၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၃)


ကၽြန္ေတာ္မွာ လုုပ္ငန္းခြင္အေတြ ႔အၾကံဳေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာမဟုုတ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိသေလာက္ မွတ္သားေလ့လာ ထားသေလာက္ကိုု ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးျပီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား တက္သစ္စ ပညာရွင္မ်ား ပိုုမိုုဖြံ ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေစလိုုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္းကိုု ေရးသားျပဳစုုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုုပ္မ်ားသာ လုုပ္ကိုုင္ေနတာမ်ားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားမႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေပးေစလိုုပါသည္။ ယခုုက်မ္းကိုု ဖတ္ရႈရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းနဲ႔အမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္တယ္ ဆိုုလွ်င္ပဲ ေက်နပ္ပါသည္။

 

================================

၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း (၃) –

အေကာင္းျမင္ျပီး ေရွ ႔ဆက္ပါ။

 

================================

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျပီဆိုုရင္ အသင္းအဖြဲ ႔ထဲတြင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ အထက္လူၾကီး ရွိသလိုု၊ မိမိႏွင့္ တန္းတူမ်ားလည္း ရွိမည္။ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ အေကာင္းျမင္၀ါဒ ရွိဖိုု႔ရန္မွာ အထူးပင္လိုုအပ္ေပသည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒဟုု ဆိုုရာတြင္ အရာရာကိုု အေကာင္းဖက္ကေတြးေတာ ရႈျမင္ရမည္ဟုု ဆိုုလိုုရင္းျဖစ္သည္။ ျပႆ     နာ၊ အခက္အခဲျဖင့္ ၾကံဳေတြ ႔လ်င္လည္း အေကာင္းျမင္တတ္ရေပမည္။ ျပႆ     နာ၊ အခက္အခဲကိုု အေကာင္းျမင္ရမည္ဆိုုသည္မွာ ၄င္းတိုု႔ကိုု ေကာင္းသည္ဟုု ေတြးေတာရႈျမင္ေစလိုုသည္ မဟုုတ္ပဲ၊ ျပႆ     နာ၊ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ ႔ရမႈကိုု စိတ္ပ်က္အားမေလ်ာ့ပဲ၊ အႏႈတ္သေဘာ မေကာင္းျမင္ျခင္းမရွိပါပဲ၊  ေကာင္းေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖင့္ရႈျမင္ကာ မည္ကဲ့သိုု႔ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ေတြးေတာေစလိုုရင္းျဖစ္သည္။

 

လူသားတုုိ႔ရဲ ႔သေဘာသဘာ၀အရ အႏွတ္သေဘာေဆာင္ေသာ မေကာင္းျမင္၀ါဒစိုုးမိုုးလြယ္ေပသည္။ လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုုင္သြားလာေနစဥ္ျဖစ္ေစ အေပါင္းသေဘာ အေကာင္းျမင္၀ါဒကိုု ေမြျမဴတတ္ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေပသည္။

 

သိုု႔ရာတြင္ အေပါင္းသေဘာ အေကာင္းျမင္ျခင္းဆိုုေသာ ၀ါဒကိုု ေရွ ႔ဆက္သြားျခင္း၀ါဒျဖင့္ ေပါင္းဆက္လိုုက္ပါက ထုုတ္လုုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားေသာ လူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာကိုု အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ အေပါင္းသေဘာအေျခခံကာ ရႈျမင္သံုုးသပ္ျပီး၊ ေရွ ႔ဆက္သြားမည္႔ လမ္းကိုု ေသခ်ာ စဥ္းစားသံုုးသပ္ကာ လုုပ္ေဆာင္မည္ဆိုုပါက၊ လြန္စြာထူးခၽြန္ေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေရးသားသူ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း

Kaung Myat Tun, 2013 Mar 22

============================

၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၂)

https://www.facebook.com/notes/%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%82/493535727348703

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: