၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၄) – ကၽြမ္းက်င္သူေလ်ာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Career Path of Software Engineer) – (1)


၀န္ထမ္းသစ္ က်မ္း(၄) 
– ကၽြမ္းက်င္သူေလ်ာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Career Path of Software Engineer) – (1)

ကၽြန္ေတာ္က Software Development Companyမွာ အလုုပ္လုုပ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တဲ့ အခါပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ Companyျပင္ပက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူငယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တဲ့ အခါေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းခံရတာကေတာ့ Programmerတစ္ေယာက္၊ Software Engineerတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရွင္သန္ ရပ္တည္ဖုုိ႔ရန္အတြက္ ဘယ္လိုုProgramming Languageကိုု ေလ့လာသင့္သလဲ၊ ဘယ္လုုိမ်ိဳးေလ့လာရင္ ျမန္ျမန္ အလုုပ္ထဲမွာ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္နဲ႔ လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္မလဲဆိုုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ကၽြမ္းက်င္သူ ေလ်ာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Career Path of Software Engineer)က ဘယ္လိုုမ်ိဳးပါလဲ။

အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့သူအေနနဲ႔ကလည္း လက္ရွိအလုုပ္ထဲမွာ မိမိရဲ ႔ အရည္အခ်င္းဘယ္လိုုတိုုးတက္ေအာင္ လုုပ္ရမလဲဆိုုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ စာသင္သားေတြအေနနဲ႔ကလည္း ဘယ္လိုုမ်ိဳး ျပင္ဆင္ထားရင္ အလုုပ္ထဲကိုု၀င္ အလုုပ္လုုပ္တဲ့ အခါမွာ အဆင္ေျပေျပလုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္မလဲဆိုုတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ Programmer, Software Engineerစတဲ့ အလုုပ္ကိုု လုုပ္ကိုုင္တဲ့ သူေတြသည္လည္းပဲ အထူးျပဳ ေလ့လာျခင္းကိုု လုုပ္သင့္ပါတယ္။ ျဖန္႔ခ်ဲ ႔ေလ့လာျခင္းကိုု လုုပ္သင့္ပါတယ္။ အထူးျပဳ ေလ့လာမွာလား ျဖန္႔ခဲ် ႔ေလ့လာမွာလား ဆိုုတာမွာ ကိုုယ္၀င္ေရာက္ လုုပ္ကိုုင္မယ့္ လုုပ္ငန္းရဲ ႔ သေဘာသဘာ၀နဲ႔လည္း သက္ဆိုုင္ပါတယ္။ IT Software Companyေတြမွာ အက်မ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Productတစ္မ်ိဳးကိုု အထူးျပဳ ထုုတ္လုုပ္တဲ့ R&Dရွိတဲ့ Companyနဲ႔ Customerရဲ ႔ လုုိအပ္ခ်က္အေပၚမွာမူတည္ျပီး Customized Productကိုု ေရးသားထုုတ္လုုပ္ေပးတဲ့ Companyဆိုုျပီး ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ Customized Productေတြကိုု ေရးသား ထုုတ္လုုပ္ေပးတဲ့ Companyေတြထဲမွာမွ Platformတစ္မ်ိဳးတည္းကိုု လက္ကိုုင္ထားတဲ့Companyနဲ႔ ေခာတ္အလိုုက္၊ လိုုအပ္သလိုု Platformအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု သံုုးစြဲျပီး လုုပ္ကိုုင္တဲ့ Companyႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ Productတစ္မ်ိဳးတည္းကိုု အထူးျပဳ ထုုတ္လုုပ္တဲ့ R&Dလိုု Company မွာ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကိုုင္မယ္ဆိုုရင္ နည္းပညာတစ္ခုုကိုု အထူးျပဳ ေလ့လာႏိုုင္မယ့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုုင္ျပီး၊ Customized Productေတြထုုတ္တဲ့Companyမွာ လုုပ္ကိုုင္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိးေသာ နည္းပညာေတြကိုု ျဖန္႔ခ်ဲ ႔ ေလ့လာႏိုုင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုုင္ပါတယ္။

နည္းပညာေတြက တိုုးတက္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ Software Developmentမွာ အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ Programming Languageနည္းပညာေတြကလည္း တိုုးတက္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ ႔ Department Managerတိုု႔ေခတ္က သံုုးခဲ့တဲ့ Programming Languageေတြက အခုုေခတ္မွာ အသံုုးမျပဳေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔ေတြက ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုု Departmentတစ္ခုုလံုုးကိုု ဦးေဆာင္ႏိုုင္ေနပါသလဲ။ ထိုု႔အတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ ႔ Senior Manager/ Manager/ Project Leaderေတြက ဘယ္လိုုမ်ိဳးေတြ ေလ့လာေနလိုု႔ လုုပ္ငန္းေတြ Projectေတြကိုု လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေနပါသလဲ။ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိၾကမွာပါ။ 


ဆက္ရန္….

With all the best,
Kaung Myat Tun
ေကာင္းျမတ္ထြန္း

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: