ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသလား။


ဒီေန႔ ရံုုးအနားယူရက္၊ စာအုုပ္ အခ်ိဳ ႔၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုု ဖတ္ရႈျဖစ္သည္။ ဆရာဆန္းထြန္းေသာင္ေရးေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ထဲမွ (အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ) ဟုုဆိုုေသာ ဒႆနေဆာင္းပါးတစ္ပုုဒ္ကိုု ဖတ္မိသည္။ စာအဖြင့္တြင္ “အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ၊ သိုု႔မဟုုတ္ အဓိပၺာယ္ ေကာက္ယူမႈသည္ လုုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။ မွားယြင္းစြာ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုုမႈေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ရပ္မ်ား ၾကံဳေတြ ႔ရတတ္ပါသည္။” ဟုု ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုုအေနျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသ အလည္သြားသူ တစ္ဦး ခ်မ္းေအးေသာေၾကာင့္ ေရမခ်ိဳးခ်င္ ျဖစ္ေနသည္ကိုု “ပထမ တစ္ခြက္သာ ေအးတာပါ။ ေနာက္တစ္ခြက္က မေအးပါဘူး” ဆိုုျပီး ေရခ်ိဳးေစေသာအခါ ထိုုလူက ပထမ တစ္ခြက္ကိုု သြန္ပစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခြက္မွ စခ်ိဳးေသာ္လည္း “ေနာက္တစ္ခြက္လည္း ေအးတာပဲဗ်”ဟုုဆိုုေလသည္။ လက္ေတြ ႔က်က် စဥ္းစားလုုပ္ကိုုင္တတ္သူဟုု မိမိကိုုယ္ကိုု ယူဆေနသူမ်ားကိုု ဆင္ျခင္သတိျပဳမိေစရန္ ရည္ညႊန္းေသာပံုုျပင္ တစ္ပုုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားပါသည္။ 

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ အဖြဲ ႔အစည္း တစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုု ဆက္ဆံၾကရာတြင္ တစ္ဦး၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု တစ္ဦးက မွန္ကန္စြာ နားလည္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတိုု႔ကိုု ေလ့လာျပီးမွ လက္ေတြ ႔ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ မွန္ပါသည္။ တစ္ခုု သံုုးသပ္ခ်င္သည္က ထိုုကဲ့သိုု႔ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားကိုု အမ်ားနားလည္ေအာင္၊ မိမိျဖင့္ ေျပာဆိုု ဆက္ဆံမည္႔သူ နားလည္ေအာင္ တင္ျပႏိုုင္စြမ္း ရွိမႈသည္ ပိုုျပီး အေရးပါေၾကာင္း၊ မိမိ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ တင္ျပပံုု အရည္အခ်င္းနည္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္လူမွ မွန္ကန္စြာ နားမလည္ႏိုုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုုကိုု ေရွာင္လႊဲ ႏိုုင္ေသာ ျပီးျပည္႔စံုုေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ တစ္ခုု ျဖစ္သင့္သည္။ 

သားအဖႏွစ္ဦး၏ “ေက်ာင္း”၏အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ အလြဲကိုု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖခင္က မိမိသည္ တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိေက်ာင္းကိုု ဆိုုလိုုသည္မွတ္ယူျပီး၊ သားသည္လည္း ေက်ာင္းသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိေက်ာင္းကိုု ဆိုုလိုုသည္ဟုုမွတ္ယူသည္။ သားအဖႏွစ္ဦး ခ်ိန္းဆိုုေသာ ေက်ာင္းတြင္ေတြ ႔မည္ဟုု ဆိုုၾကရတြင္ မိမိေက်ာင္းတြင္ မိမိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း လြဲခဲ့ရသည္ကိုု တင္ျပထားသည္။

ဒီေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခ်င္သည္က လူတစ္ဦး၊ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုုခ်င္းတြင္ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ား တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ ရွိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔ကိုု နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အေရးပါပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အျခားသူ ဖြင့္ဆိုုေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ကိုု မိမိကိုုယ္တိုုင္ ဖတ္ရႈနားလည္ႏိုုင္သည္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါေသာ္လည္း၊ မိမိ၏ အျမင္ကိုု ထည္႔သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ မွားယြင္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ အလုုပ္ထဲတြင္လည္း တစ္ဦး၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု နားလည္မႈလြဲျပီး ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတိုု႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားကိုု ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္သာ လြဲမွားေသာ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ ႔ရသည္ဟုု ထင္ပါသည္။ 

ညႈိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဟုု ဆိုုလိုုရာတြင္ တစ္ဖက္လူမွ ဆိုုလိုုအပ္ေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု မိမိနားလည္လုုိက္ေသာ ဖြင့္ဆိုုမႈျဖင့္ ကိုုက္ညီမႈရွိမရွိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ ညိွႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္းကိုု ဆိုုလိုုရင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ေတြတြင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္က တစ္ဖက္လူ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု မိမိနားလည္မႈျဖင့္ အေသအခ်ာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ မယူပါပဲ၊ မိမိအထင္၊ မိမိအျမင္ျဖင့္ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု မျပဳလုုပ္မီ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားကိုု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစသင့္သည္။ ထုုိ႔ေနာက္မွသာ လက္ေတြ ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ပါက အမွားနည္း၊ အျငင္းပြားမႈ နည္းပါးပါေပမည္။

စာေရးသူဆက္လက္တင္ျပထားသည္မွာ “လူတိုု႔သည္ မိမိသက္မွတ္ဖြင့္ဆိုုထားေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု မိမိကုုိယ္တိုုင္ လိုုက္နာသင့္ပံုုကိုု “အခ်စ္ကိုု ေပးဆပ္ျခင္း”ဟုု မိမိက အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုပါက မိမိခ်စ္သူကိုု ေပးဆပ္သင့္သည္၊ “အခ်စ္ကိုု ျမတ္ႏိုုးျခင္း”ဟုု အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုုပါက ျမတ္ႏိုုးတန္ဖိုုးထားသင့္သည္။ မိမိ၏ အဓိပၺာယ္ သက္မွတ္ ဖြင့္ဆိုုမႈႏွင့္ လက္ေတြ ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ ေရွ ႔ေနာက္ညီသင့္သည္ဟုု တင္ျပထားပါသည္။ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ မွန္ကန္ရန္လိုုသကဲ့သိုု႔ မိမိမွန္ကန္စြာ ဖြင့္ဆိုုမႈအတိုုင္း လက္ေတြ ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ထိုု႔မွသာ လုုပ္ငန္းကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈ လြဲမွားလွ်င္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ ႔မလိုုက္နာပါက ေရွ ႔ေနာက္မညီျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ား၏ စိတ္ခ် ယံုုၾကည္မႈ(Trust)မရွိျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ ႔ႏိုုင္ေၾကာင္းနိဂံုုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

ျဖည္႔စြတ္စဥ္းစား မိသည္မွာ မိမိသက္မွတ္ဖြင့္ဆိုုေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈသည္ မွားယြင္းႏိုုင္သည္။ မွားယြင္းေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြဲမွားေသာ အလုုပ္မ်ားကိုုသာ လုုပ္ကိုုင္မိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔အတြက္ေၾကာင့္ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ရန္လိုုသကဲ့သိုု႔ ၊ မွားယြင္းေနေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ားကိုု ေျပာင္းလဲရန္လည္း လိုုအပ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အေျပာလြယ္ေပေသာ္လည္း အလုုပ္မလြယ္လွေပ။ သိုု႔ေသာ္လည္း ယခုုကဲ့သိုု႔ မွားယြင္းစြာ သက္မွတ္မိေသာ မိမိ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ားကိုု ေျပာင္းလဲပစ္ရန္သည္ကား လြန္စြာ သတၱိေမြး၊ သတိထားျပီး လုုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆံုုးသပ္အေနျဖင့္ အဓိပၺယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားသည္ တစ္ဦး၏နားလည္မႈႏွင့္ ေနာက္တစ္ဦး၏နားလည္မႈ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသည္မွာ ထူးဆန္းေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုု မဟုုတ္ေခ်။ မိမိ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု အျခားသူနားလည္ေအာင္၊ အျခားသူ၏ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု မိမိနားလည္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ ေန႔စဥ္လူ႔ဘ၀ လုုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုု ေခ်ာေမြ ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပမည္။ လြဲမွားေသာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈတစ္ခုုကိုု ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္မိပါက ထိုုအဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈကိုု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ၀န္မေလးသင့္ပဲ အလွ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲသင့္ေပသည္။ ထိုုသိုု႔ ေျပာင္းလဲမႈကိုု ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက မိမိ၏ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ႔ကာ ပန္းတိုုင္လြဲမွားတတ္ေပသည္။ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုုမႈမ်ားကိုု ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကိုု ေျပာင္းလဲႏိုုင္ရမည္ဟုု စဥ္းစားဆင္ျခင္မိပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း
Kaung Myat Tun

2014 Jun 26 12:34 AM

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: