ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဂ်ပန္


ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဂ်ပန္▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ေကာင္းျမတ္ထြန္း
ယေန႔ ဂ်ပန္အေျခအေန
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔လာၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ အလြန္ကိုလြယ္ကူေနပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ နည္းပါးလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ အတူ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မႈဟာလည္း ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနေသာ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေပးမည့္သူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနပါၿပီ။ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ရွိတယ္ဆိုရာမွာ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ားမွသည္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအထိ အလႊာအသီးသီးတြင္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္၊ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္တင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား လူဦးေရနည္းပါးလာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အင္အားကိုရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ႏိုင္ငံမွမဆို တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ရရွိထားသူသည္ ထိုပညာရပ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႔ထားေပးေသာ ၎ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနထိုင္ခြင့္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနထိုင္ခြင့္အေနျဖင့္ ဦးစြာပထမ တစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး သက္တမ္းကုန္ပါက သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ IT အတတ္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံးေနထိုင္ခြင့္ကို ငါးႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ IT ပညာရွင္အေနျဖင့္ ရရွိမည့္ VISA Type သည္ [Engineer/ Specialist in Humanities/ Int’l Services] ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္မဆို အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထူးခြၽန္ေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ နည္းပါးလာေသာ ဂ်ပန္ITလုပ္ငန္းမ်ား
ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဝန္ထမ္း သစ္ေခၚယူရာတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါး ျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမျပည့္ ဝျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ အတြက္ကို ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလယ္အလတ္တန္းစား ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုက်ိဳမဟုတ္ေသာ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ပင္မလုပ္ငန္းတည္ရွိၿပီး တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းခြဲတည္ေထာင္ထားေသာ IT လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ရွားပါးေနပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး မ်ားကလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသူမ်ား မဟုတ္ၾကဟုသိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထူးခြၽန္ေသာသူမ်ားက အလယ္အလတ္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလုပ္မေလွ်ာက္ၾကဘဲ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သို႔သာ အလုပ္ေလွ်ာက္ကာ အလုပ္ဝင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အလယ္အလတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ထူးခြၽန္ IT ပညာရွင္မ်ားကို မိမိတို႔လုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ၾကရပါေတာ့သည္။
ေငြကုန္ေၾကးက်မရွိဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔
ေရွးယခင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုလာၿပီး အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သိန္း ၅ဝ၊ သိန္း ၁ဝဝ ကုန္က်ခံၿပီး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရ သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား IT ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို လာေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္မွ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ အေျခခံအားျဖင့္ မိမိကို အလုပ္ခန္႔အပ္ခ်င္ေသာလုပ္ငန္းမွ အလုံးစုံတာဝန္ယူၿပီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေရာက္သည္အထိ ေခၚယူၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ IT လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံ၍ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ကာ လူေတြ႕ အင္တာဗ်ဴးၿပီး အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ၾကပါသည္။
ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စၿပီး)တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ IT လုပ္ငန္းမ်ားမွ စုေပါင္းၿပီး Job & Career Fair မ်ားျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာ IT ပညာရွင္ လူငယ္မ်ားကို လုပ္ငန္းမိတ္ဆက္ျခင္း၊ အလုပ္ေခၚယူျခင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အေျချပဳၿပီး Job & Career Fair မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ေနထိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ပါ Job & Career Fair ျပဳလုပ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို လာေရာက္ရွာေဖြေသာ ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ IT လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ လာေရာက္ၾကဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို စစ္ေဆးေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးေသာ IQ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရေလ့ရွိပါသည္။ IT လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး အစီအစဥ္က်က် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ IQ စြမ္းရည္သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အထူးပင္ အေလးထားရေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ IQ စာေမးပြဲတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေအာင္မွတ္ရရွိသူမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အင္တာဗ်ဴး ေတြ႕ဆုံကာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ လူမႈေရး (ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ ရွိမႈ စသည့္) စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၾကည့္႐ႈေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးထက္ ပညာသာ အဓိကလိုအပ္ပါသည္။
ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကား တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္မႈသည္လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံတကာ IT လုပ္ငန္းမ်ားက အဂၤလိပ္စာကိုသာ အဓိကထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းအမ်ားစုကေတာ့ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကား အရည္အေသြး ကို အဓိကထားၾကည့္တတ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္ IT ပညာရွင္မ်ား၊ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အစပထမတြင္ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကား မေျပာတတ္၊ မေရး တတ္၊ မဖတ္တတ္သည္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါ။ လူသားအရင္းအျမစ္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထူးခြၽန္ေသာ ျမန္မာ IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခန္႔ၿပီး လစာေပးထားကာ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကားႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ IT ပညာရပ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးပါသည္။ တစ္ႏွစ္ (သို႔) တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ျမန္မာလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္ စကားကို တစ္ႏွစ္(သို႔)တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူသင္ယူပါက ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း (JLPT) အဆင့္ ၂ 2 (N2)ကို ရရွိ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္း (JLPT) အဆင့္ ၂ (N2) အနည္းဆုံး ရွိထားသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စာေရးသားဆက္သြယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဖတ္႐ႈရာတြင္လည္းေကာင္း အခက္ အခဲမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္း အမ်ားအားျဖင့္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို N2 အဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းအေျခ အေနအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး N3 အဆင့္ျဖင့္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ လုပ္ငန္း မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္စာကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူသင့္ပါသည္။
နည္းပညာမ်ား
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ITပညာရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားေသာ Software Development လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအသုံးျပဳေသာ Programming Language သည္ Java programming ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Software Development လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႔ထားခံရသူ သည္ ဦးစြာပထမ Programmer တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Java programming ကို သိရွိကြၽမ္းက်င္ထားလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသဘာဝအေပၚမူတည္ၿပီး Java မဟုတ္ေသာ programming language ကို အသုံးျပဳရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ Infra ပိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Data Center အမ်ားအျပားရွိၿပီး Global အဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ Window Server တင္မက Linux Server ပိုင္းဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈမ်ားကိုပါ သိရွိေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ Network အေျခခံမ်ားကိုလည္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။ Big Data, Cloud Computing, IoT, Robot စသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မပ်က္ေလ့လာေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈျဖင့္ ပညာရွင္၊ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ၾကည့္ပါက အားနည္းခ်က္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လိုအပ္သည္မွာ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးနည္းပညာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရွက္တတ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ အားနည္းတတ္ပါသည္။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားလည္း အတူတူပင္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း IT လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ IT ပညာရပ္တစ္ခုတည္းသာမက အတူတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ သတင္း ပို႔ျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္တို႔သည္ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ တာဝန္က်သည္ျဖစ္ပါေစ က်ရာေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံၿပီး လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ IT နည္းပညာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးစြဲမႈမရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္သာ ရပ္တည္ေနၿပီး စည္းစနစ္ က်ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစနစ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးစြဲႏိုင္စြမ္းမရွိေသးေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္အတူ လူငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕သိရွိႏိုင္မႈ အလြန္ပင္နည္းပါးလွေပသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူငယ္မ်ား မည္သူမဆို သိရွိနားလည္ၿပီးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေယဘုယ် ဗဟုသုတမ်ားကို ျမန္မာလူငယ္မ်ားသိရွိမႈ အလြန္ပင္နည္းပါးလွေသးသည္။ ITလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ICT နည္းပညာကို အသုံးျပဳကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အက်ဳိးျပဳရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္း ပညာသာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံေယဘုယ် ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ IT လူငယ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ IT လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေရရွည္ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံေယဘုယ် ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ နည္းပညာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ယူေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လုပ္ခလစာႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ခလစာမ်ားကို ေပးပါသည္။ ဂ်ပန္ IT လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းသစ္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လုပ္ခလစာအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ယန္း ၂ သိန္း (ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ)ခန္႔မွ စတင္ရရွိၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ေနထိုင္ေသာအေဆာင္ကို အခမဲ့စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားရွိသလို ေနထိုင္ရန္ အိမ္လခ အတြက္ အပိုေဆာင္းလစာ(ယန္း၂ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္း ခန္႔အထိ)ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္ခြင့္ျဖင့္ (၁ဝ ရက္မွ ၁၂ ရက္ခန္႔) ျပန္ခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ေလယာဥ္စရိတ္ (ယန္း ၈ေသာင္းခန္႔) ကို အပိုေဆာင္းလစာအျဖစ္ ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လည္းရွိပါသည္။ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ မဂၤလာ ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ကေလးေမြးေထာက္ပံ့ေငြ၊ မိဘ ေဆြမ်ဳိးဆုံးပါးမႈ ေထာက္ပံ့ေငြ အစရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ေလ့ရွိပါသည္။ လုပ္ခလစာ၊ အပို ေဆာင္းလစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြတို႔သည္ လုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာျခားေလ့ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အလုပ္သမားအာမခံ အစရွိေသာ အာမခံမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္ေငြခြန္၊ ေနထိုင္ခြန္ အစရွိေသာ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အာမခံမ်ား အခြန္အခမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္စား လုပ္ခလစာမွ ခုႏွိမ္ၿပီး ေပးေဆာင္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အာမခံမ်ား အခြန္အခမ်ားကို ဝန္ထမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္ဝက္စီက်ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအာမခံမ်ား အခြန္အခမ်ားသည္ မိမိရရွိေသာ ဝင္ေငြ အေပၚတြင္မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ လစာအေပၚမူတည္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ယန္း သုံးေထာင္ခန္႔မွ သုံးေသာင္းခန္႔အထိ က်သင့္ေလ့ရွိပါသည္။ ေနထိုင္ရန္အတြက္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိကာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိမ္လခသည္ တစ္လကို ယန္းသုံးေသာင္း ခန္႔မွ တစ္သိန္းခန္႔အထိ ရွိပါသည္။ မိမိသည္ မည္သို႔ ေနထိုင္လိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အိမ္လခသည္လည္း ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး အစရွိသည့္ စားေသာက္စရိတ္သည္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ယန္း သုံးေသာင္းခန္႔မွ ငါးေသာင္းခန္႔အထိ မိမိ၏စားေသာက္မႈပုံစံ

အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ကုန္က်ႏိုင္ပါသည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိအသုံးစရိတ္အေပၚတြင္ မူတည္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အပိုစုေဆာင္းေငြ အျဖစ္ ယန္းတစ္သိန္း (ျမန္မာေငြ ၁ဝသိန္း) ခန္႔ စုေဆာင္း မိေသာသူမ်ားပါသည္။ ထိုစုေဆာင္းရရွိေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ၾကသူမ်ားၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ မိဘမ်ားကို ေငြေၾကးပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္
ျမန္မာ IT လူငယ္ပညာရွင္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုရယူကာ ေနာင္အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိ နည္းပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္မွာ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္အခါသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္ဝယ္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(စာေရးသူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ IT လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ IT & Consulting Company လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Global Innovation Consulting Inc. တြင္ General Manager အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ Global Innovation Consulting Inc. လုပ္ငန္းသည္ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၇ဝ ခန္႔ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား IT ပညာရွင္ ၈၇ ဦးအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား IT ပညာရွင္လူငယ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ အမ်ားဆုံး အလုပ္ခန္႔အပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Offshore Software Development လုပ္ငန္းမ်ားကို Programmer အဆင့္မွစတင္ကာ Manager အဆင့္ အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ Offshore လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားITပညာရွင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၂ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ အတူတူ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး IT ပညာရွင္မ်ားျဖင့္အတူတူ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္စနစ္မ်ား၊ အင္တာ

နက္ လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ား စသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ရာတြင္ အဓိက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Business Intelligence စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၃ႏွစ္ခန္႔ System Engineer/Manager တစ္ေယာက္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ General Manager တစ္ဦးအျဖစ္ Oversea Strategy Division ကို တာဝန္ယူကာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အကူအညီေပးေသာအလုပ္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ITလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျမန္မာ IT လူငယ္ပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပိုမိုသြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာ IT လူငယ္ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။)

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: